TERMENI ȘI CONDIȚII UTILIZARE SITE WWW.EPICSAIL.DE

CINE SUNTEM

Site-ul www.epicsail.de este creat, deținut și administrat de NEW LIFE COMP S.R.L., societate cu sediul în România, Mun. Sibiu, pasajul Școlii nr. 2, județ Sibiu, înmatriculată la ONRC sub nr. J/32/436/1996, CUI RO 8684222, e-mail: [email protected]
Prezentul document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza www.epicsail.de.
Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu unul din capitolele descrise, nu puteți utiliza acest site. Prin termenul utilizator se înțelege orice persoană fizică sau juridică care accesează pagina.

CUM PUTEȚI UTILIZA SITE-UL. SERVICIILE OFERITE

Puteți utiliza acest site pentru obținerea de informații privind ofertele, serviciile și programul desfășurării evenimentului Epic Sail Festival, informații privind locația promovată, pentru abonare la newsletter, achiziționare de bilete la Epic Sail Festival, rezervări, precum și comunicarea cu Organizatorul pe e-mail etc.
În cazul în care se vor adăuga servicii, conținut sau funcții noi, utilizarea acestora face obiectul acestor termeni și condiții.
În cazul în care rezervați/achiziționați prin intermediul Site-ului servicii sau pachete de servicii la evenimentul Epic Sail Festival pentru alte persoane, considerăm că aveți acordul acelor persoane de a acționa în numele lor, în scopul rezervării/achiziționării serviciilor și/sau produselor de servicii din Site.
Rămâneți singurul obligat și responsabil să aduceți la cunoștința acelor persoane toate informațiile din acești Termeni și Conditii, inclusiv informații privitoare la serviciile sau pachetele de servicii rezervate/achiziționate, respectiv să obțineți acordul acelor persoane în legatură cu acceptarea și asumarea acestor Termeni și Condiții.

MODIFICĂRI SAU ÎNTRERUPERI ALE SITE-ULUI.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe orice parte a site-ului fără un anunț prealabil. Prin acceptarea acestor termeni și condiții luați la cunoștință că nu garantăm accesul continuu, securizat și neîntrerupt la site-ul nostru sau că operarea site-ului va fi neîntreruptă sau lipsită de erori. Folosirea site-ului poate fi afectată negativ de numeroși factori sau circumstanțe în afara controlului nostru, dar vom depune toate diligențele în vederea restabilirii accesului nerestricționat la site.
Utilizarea în continuare a site-ului reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la modificările efectuate de către noi. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, se impune încetarea utilizării site-ului.

ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR

Informațiile publicate pe site pot fi modificate oricând, fără o înștiințare prealabilă, NEW LIFE COMP S.R.L. rezervându-și dreptul de a efectua aceste modifcări.
Deși depunem toate diligențele pentru ca informația publicată pe site să fie corectă și exactă, intervenind ori de câte ori se pot strecura erori de conținut, nu oferim o garanție pentru acuratețea informațiilor publicate pe site.
NEW LIFE COMP S.R.L. poate publica pe site informații privind condiții de călătorie, dar nu asigură nicio garanție că informația de pe site este actualizată. În această situație, sunteți singurul responsabil pentru a vă asigura că mijloacele și condițiile de transport către locația festivalului sunt conforme cu prevederile legale în vigoare.
Materialele foto / video ce pot fi postate pe site, în legătură cu desfășurarea evenimentului au caracter informativ, NEW LIFE COMP S.R.L. neputând garanta exactitatea ori acuratețea acestora.
NEW LIFE COM S.R.L. nu face nicio declarație, promisiune, garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al conținutului, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat față de nicio persoană, excluzând răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daună suferită ca urmare a utilizării conținutului site-ului.

DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de NEW LIFE COMP S.R.L.
Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial sau integral ori modificat fără permisiunea exprimată în scris de NEW LIFE COMP S.R.L.
Conținutul acestui site, sigla, marca, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea NEW LIFE COMP S.R.L.
Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil exprimat în scris. În situațiile în care acest lucru se întamplă fără acordul scris al NEW LIFE COMP S.R.L., nu ne asumăm responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de NEW LIFE COMP S.R.L. și ne rezervăm dreptul de solicita sancționarea, conform legislației în vigoare, a oricărei acțiuni de acest tip, care nu are acordul prealabil.
NEW LIFE COMP S.R.L. sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. NEW LIFE COMP S.R.L. nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.
Cu excepția motoarelor de căutare, sunteți de acord că nu veți folosi niciun robot, crawler, dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia paginile noastre web sau conținutul acestora. Veți putea folosi conținutul site-ului exclusiv în scopuri personale, non-comerciale, cu excepțiile descrise anterior. Veți putea descărca sau printa o singură copie a oricărei porțiuni a site-ului exclusiv pentru uz personal, în scopuri non-comerciale, cu condiția să nu se îndepărteze marca înregistrată, copyright-ul sau orice alt anunț aferent conținutului.


ANULĂRI SAU MODIFICĂRI ALE SERVICIILOR

În cazul în care doriți anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziționat, este responsabilitatea dumneavoastră de a informa NEW LIFE COMP S.R.L. pe e-mail despre intențiile dumneavoastră. În anumite cazuri este posibil să nu puteți anula / modifica serviciile achiziționate sau va trebui să respectați anumite cerințe pentru aceste acțiuni.

OBLIGAȚII ALE UTILIZATORULUI SITE-ULUI

Prin continuarea utilizării site-ului, Utilizatorul declară că se obligă să NU:
întrerupă sau să interfereze cu securitatea sau folosința site-ului;
utilizeze site-ul în vreun scop ilegal;
utilizeze orice fel de sistem informatic pentru achiziționarea serviciilor într-un alt mod decât cel implementat pe site;
încalce orice brevet, marcă înregistrată, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate sau confidențialitate sau orice drept al unei părți sau pentru a distribui orice conținut asupra căruia nu are dreptul de a-l face public în mod legal, sub clauze contractuale sau responsabilități fiduciare

POLITICA DE PLATĂ ȘI FACTURARE

Modalitatea de achiziționare a serviciilor expuse pe site este prevăzută în Regulament, la capitolul privitor la Achiziționarea biletelor.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Toate informațiile privind categoriile de date cu caracter personal colectate, modalitatea de colectare, scopul colectării, drepturile persoanei vizate le regăsiți în Politica de confidențialitate.

TERMS AND CONDITIONS

WHO ARE WE?

The website www.epicsail.de is created, owned and managed by NEW LIFE COMP S.R.L, company with headquarters in Romania, Sibiu county, Pasajul Școlii street no 2, Sibiu, registered at ONRC under no. J/32/436/1996, CUI 8684222, e-mail: [email protected]
This document sets out the terms and conditions under which you can use www.epicsail.de.
Use of the site, login and access to services implicitly implies acceptance of these terms and conditions. If you do not agree with any of the chapters described, you cannot use this site. The term “user” means any person or legal entity who accesses the web page.

HOW TO USE THE WEBSITE. OFERRED SERVICES

You can use this site to obtain information regarding the offers, the services and the schedule of the EPIC Sail Festival, information about the advertised location, to subscribe to the newsletter, to purchase tickets to the EPIC Sail Festival, to make reservations, as well as to communicate with the Organizer by e-mail, etc.

If new services, content or functions are to be added, their use is subject to these terms and conditions.
If you book/ purchase services or packages of services via the Site for The EPIC Sail Festival for other people, we believe that you have their consent to act on their behalf for the purpose of booking/ purchasing services and/ or packages of services from the Site.

You are solely obliged and responsible to notify those people about all the information contained in these terms and conditions, including information regarding the reserved/ purchased services or packages, or to obtain their consent to accept these Terms and Conditions.

SITE AMENDMENTS OR INTERRUPTIONS (DOWN TIME).

The site administrator reserves the right to change or discontinue any part of the site without prior notice. By accepting these terms and conditions you acknowledge that we do not guarantee continued, secure and uninterrupted access to our site or that the operation of the site will be uninterrupted or error-free. The use of the site may be adversely affected by many factors or circumstances outside our control, but we will exercise all due diligence to restore unrestricted access to the site.
Your continued use of the site represents your consent to our changes. If you do not agree with them, you must stop using the Site.

ACCURACY OF INFORMATION


The information published on the website can be changed at any time without notice, NEW LIFE COMP S.R.L. reserving the right to make such changes.

Although we exercise all due diligence to ensure that the information published on the site is accurate and correct, errors can nevertheless occur. We do not guarantee for the accuracy of the information published on the site.

NEW life COMP S.R.L. may publish information regarding travel conditions on the website, but does not guarantee that the information on the site is up to date. In this situation, you are solely responsible for ensuring that the means and conditions of transport to the festival’s place are in compliance with the legal provisions in force.

The photo / video materials which can be posted on the site, representing the event’s progress are informative, NEW LIFE COMP S.R.L. cannot guarantee their accuracy.
NEW LIFE COM S.R.L. does not make any declaration, promise, warranty as to the accuracy, completeness or appropriateness of the content, guidance or advice, assumes no obligation to deliver to any person, excludes liability for any costs, loss or damage for the user as the result of using the site content.

COPYRIGHT, TRADEMARK AND INTELLECTUAL PROPERTY

The copyright for the information available on this site is owned by NEW life Comp S.R.L.

No material on this site may be fully or partially reproduced or modified without the written consent of NEW LIFE COMP S.R.L.

The content of this site, the logo, the brand, the text, the graphics, the photos, the software, and any other materials present on the site are protected by copyright law and are owned by NEW LIFE COMP S.R.L.
It is prohibited to link to this site to other sites or vice versa without prior written consent. In situations in which this happens without the written consent of NEW LIFE COMP S.R.L., we do not assume responsibility for the unaffiliated sites with which it may be linked, for the materials posted on this site by persons other than those authorized by NEW LIFE COMP S.R.L. and we reserve the right to request that such action be sanctioned in accordance with the applicable law.
NEW LIFE COMP S.R.L. or third parties may authorizedly provide, through the website, links to other World Wide Web pages or resources. NEW LIFE COMP S.R.L. does not guarantee, is not and cannot be held responsible in any way for their availability, the form, the content, the advertising, the products or other materials available on those websites.
Except for search engines, you agree that you will not use any robot, crawler, automated device, or manual process to monitor or copy our web pages or their content. You may use the content of the Site solely for personal, non-commercial purposes, except as described above. You will be able to download or print a single copy of any section of the website for personal, non-commercial use only, provided that the registered trademark, copyright or any other content notice is not removed.

SERVICE AMENDMENTS OR CANCELLATIONS

If you want to cancel or amend the reserved or purchased service, it is your responsibility to inform NEW LIFE COMP S.R.L. via e-mail about your intentions. In some cases you may not be able to cancel/ amend the services purchased or you will have to comply with certain requirements for these actions.

OBLIGATIONS OF THE SITE USER

By continuing to use the site, the user declares that he or she is committed NOT to:

- interrupt or interfere with the security or use of the site;
- use the website for any illegal purpose;
- use any kind of IT system to purchase services in any way other than the one implemented on the site;
- violate any patent, trade mark, trade secret, copyright, advertising or confidentiality rights or any right of a party, or to distribute any content over which he/she is not entitled to make public lawfully under contractual terms or fiduciary responsibilities.

PAYMENT AND BILLING POLICY


The method of purchasing the services displayed on the site is laid down in the Regulation, in the chapter on the Purchase of tickets.

SECURITY OF PERSONAL DATA. PRIVACY POLICY

All information about the categories of personal data collected, how the data is collected, the purpose of the collection, the rights of the data subject can be found in the Privacy Policy.